Phòng Quản lý tổng hợp

 

CÁC THÀNH VIÊN

Lê Thị Thu Hiền - Trưởng phòng

Từ 8/2014-8/2015
 
Nguyễn Đăng Tôn - Trưởng phòng

 Từ 9/2012-8/2014
(Từ 8/2014: đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại Nhật Bản)
 
Lê Thị Nguyên Bình - Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo và hợp tác quốc tế
 
Phan Thị Lan Anh - Phụ trách kế toán
 
Đồng Thị Thu Trang - Kế toán viên
 
Hà Ngọc Anh - Văn thư
 
Hoàng Trung Thành - Lái xe


Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết