Hợp tác quốc tế

27/11/2012 | 12:52

 

Các nhiệm vụ hợp tác quốc tế

Các thành viên của Viện Nghiên cứu hệ gen đã và đang duy trì và phát triển các quan hệ hợp tác khoa học với một số phòng thí nghiệm của nước ngoài. Hàng năm, một số nhà khoa học của Viện tham gia học tập và nghiên cứu ngắn hạn hoặc dài hạn tại một số Phòng thí nghiệm của các nước.

Các đối tác nước ngoài

Nhật Bản
Ochanomizu University , Bunkyo-ku, Tokyo
RIKEN Center for Intergrattive Medical Sciences (IMS; former Center for Genome Medicine),  Yokohama
Nara Women's University, Nara

Okinawa Institute of Science and Technology, Onna, Okinawa, Japan

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết