Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 của Viện Nghiên cứu hệ gen

12/10/2017 | 15:16

 

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-VHL ngày 11/1/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 
Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-VHL ngày 26/6/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017( điều chỉnh tháng 6/2017)
Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-VHL ngày 29/8/2017 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước kinh phí cải cách tiền lương năm 2017
Ngày 10/10/2017, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen đã ra quyết định số 182/QĐ-NCHG về việc công khai dự toán ngân sách năm 2017
Chi tiết xin theo dõi tại đây

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết