Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 | 17:10

 

 Viện Nghiên cứu hệ Gen trân trọng thông báo buổi Seminar khoa học và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen do Dr. Vincent Manzanilla, Bảo tàng lịch sử thiên nhiên, Đại học Oslo, Nauy trình bày.

Thời gian: Ngày thứ ba, 13/03/2018
Địa điểm: Phòng họp nhà A17, Viện Nghiên cứu hệ Gen
Nội dung cụ thể


8:30-9:00      Seminar khoa học với nội dung "Raising the bar: molecular plant identification of traded species"

9:00- 17:00    Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen
  •  9:00-11:30    "Library preparation - workflow, protocols and useful tip
  • 13:30-15:00   "Trimming and QC Illumina runs" 
  • 15:15-17:00   "Retrieving dataset"           
 

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết