Thông báo tuyển viên chức

12/10/2017 | 15:27

 

 Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nhu cầu tuyển viên chức , cụ thể xin theo dõi tại đây

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết